ÇİMBETON KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKA VE AYDINLATMA METNİ PROSEDÜRÜ

İşbu politika; Başkaca illerde bulunan tesisler ve fabrikalar dahil olacak şekilde Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sorumlu olduğu kişisel verilere ilişkin uygulamaları hakkında aydınlatma amacı taşımakta olup, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan şekilde elde edilen ve işlenen kişisel verilerin tümü için geçerlidir. ÇİMBETON ihtiyaç halinde aydınlatmanın içerik ve kapsamını güncelleyebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

ÇİMBETON, çimento ve hazır beton imalatı, satışı ile atık bertaraf ve yönetimi alanlarında yürüttüğü ticari faaliyeti gereği ilişkide bulunduğu gerçek kişilere ait kişisel verilere ihtiyaç duyabilmektedir. Söz konusu gerçek kişi gruplarını aşağıdakiler ile örneklendirmek mümkündür:

  • Gerçek kişi müşteriler,
  • Gerçek kişi tedarikçiler,
  • Gerçek kişi bayiler,
  • Gerçek kişi danışmanlar (avukat, muhasebeci gibi),
  • Tüm müşteri, tedarikçi, iş ortağı, bayi, danışman dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm iş ortaklarının ve grup şirketlerinin, iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının çalışanları ve hissedarları,
  • Varsa kefil olarak gösterilen kişiler,
  • Kendisine iş başvurusunda bulunan adaylar,
  • İşyeri ve tesisine gelen ziyaretçiler,
  • Yukarıda yer verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerden, ÇİMBETON faaliyetlerinin yürütülebilmesi için en sık ihtiyaç duyulanlar aşağıdaki gibidir:

- kimlik bilgisi (ör: isim, soy isim, TC kimlik numarası, nüfus cüzdan sureti, ehliyet sureti)
- iletişim bilgisi (ör: iş yeri adresi, iş için kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresleri)
- mesleki bilgiler (ör: ihtiyaç duyuluyor ise ustalık, kalfalık vb. yeterlilik bilgi ve belgeleri, sertifikaları, unvan bilgisi)
- ticari bilgiler (ör: iş ilişkisi içinde gerçekleştirilen iş ve işlemler, ticari faaliyetler)
- mali bilgileri (ör: bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası, fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri, borç bilgileri, kredi güvenilirlik durumları)
- ziyaret kayıtları ve güvenlik amaçlı kamera kayıtları

Yukarıda örneklendirilen ve en çok ihtiyaç duyulan söz konusu kişisel veriler çoğunlukla doğrudan ilgili kişiler tarafından ÇİMBETON’a gönüllü olarak verilmekte olup; değerlendirme, bilgi ve kayıt formları, sipariş ve ödeme talimat formları, cari hesap, hizmet, satış, satın alma gibi sözleşmelerin ekinde yer alan vergi levhası, imza sirküleri, nüfus cüzdan sureti gibi basılı evrak ile otomatik olmayan yollarla yahut e-posta, ÇİMBETON tarafından kullanılan web tabanlı portallar gibi tamamen veya kısmen otomatik yollarla tamamen hukuka uygun, açık, belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve gerekli hallerde açık rıza alınarak elde edilmektedir.

Kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için doğrudan doğruya gerekli olması halinde, ÇİMBETON’un bildirimde bulunma, açıklama ve ilan etme, kayıt tutma ve saklama gibi hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi yahut bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu takdirde elde edilebilir. ÇİMBETON kişisel verileri ayrıca meşru menfaatleri için zorunlu olduğu ölçüde elde edebilecek olup, bu hallerde temel hak ve özgürlüklere zarar vermemeye dikkat eder. İlgili kişilerin kendileri tarafından alenileştirilmiş kişisel veriler ÇİMBETON tarafından işlenebilecektir.

Kişisel veriler fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan bir kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için de zorunlu olduğu ölçüde elde edilebilir ve işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ÇİMBETON yukarıda örneklendirilen kişisel verileri, faaliyetini yürütürken, meşru ticaret ve iş amaçlarıyla ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer hallerde kendi kontrolündeki veri kayıt sistemlerinde muhafaza edebilir, görüntüleyebilir, analiz edebilir ve gerektiği ölçüyle sınırlı olacak şekilde kullanabilir. Kişisel verilerin bu şekilde ve yukarıda yer verilen hukuki sebepler dairesinde işlenmesi aşağıdaki amaçlarla söz konusu olabilmektedir:

- üretim ve imalat,
- sevkiyat ve nakliyat,
- lojistik,
- stok ve depolama,
- etkinlik ve verimliliğin sağlanması,
- etkinlik ve organizasyon,
- pazarlama, satış süreçlerinin takip ve yönetimi,
- siparişlerin takibi ve karşılanması,
- satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi
- hizmet, hammadde, makine ve benzeri satın alımların yürütülmesi,
- fiziksel, teknik, mali ve ticari güvenliğin sağlanması,
- ödeme yapılması,
- tahsilat takibi,
- bütçe ve finansal planlama, hesap yönetimi,
- yatırım,
- risk ve şikayet yönetimi,
- hizmet kalitesi ve memnuniyetin temini ve kontrolü,
- denetim,
- ürün geliştirme,
- planlama, istatistik ve analiz çalışmaları,
- raporlama,
- kaynak yönetimi,
- şirket içi idari operasyonların yürütülmesi
- iş ilişkisi süresince irtibat sağlanması

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

Kişisel veriler yukarıda yer verilen hukuki sebep ve amaçlarla sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olacak şekilde ve yine her durumda ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde; gerekli hallerde açık rıza alınarak aşağıdaki kişi grupları ile “bilinmesi gerekli” kuralına sıkı biçimde bağlı olarak paylaşılabilir:

i. ÇİMBETON’un müşterileri
ii. ÇİMBETON’un ticari faaliyetleri kapsamında dış kaynak hizmet alımı yaptığı tedarikçileri, danışmanları vb.
iii. ÇİMBETON’un bayileri ve iş ortakları
iv. Yurt içinde ve yurt dışında bulunan ÇİMBETON şirketi, iştirakleri, bağlı ortaklıkları (grup yapımız için www.cimbeton.com.tr linkine göz atabilirsiniz)
v. Yasalarla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar

ÇİMBETON’un faaliyetleri çerçevesinde, bu politika ve aydınlatma metninde ayrıntılı şekilde izah edilen amaç ve kapsam için zorunlu görülen hallerde, tamamen şirket içi iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine özgülenmiş Microsoft Office 365, SAP gibi bazı yazılım, program ve veri tabanları, içerdikleri verilerin kontrolü, gözden geçirilmesi, güvenliklerinin sağlanması ve bir merkezde toplanabilmesi gibi amaçlarla yurt dışında bulunan sunucular üzerinde çalışabilmektedir. Halihazırda kullanılan sunucuların bulunduğu ülkeler hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıda izah edilen şekilde ÇİMBETON’a başvurabilirsiniz. ÇİMBETON her durumda kişisel verilerin aktarılacağı üçüncü kişilerin kişisel verilerin korunması ve güvenliğine ilişkin mevzuata uygun şekilde davranmaları ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamaları için gerekli tedbirlerin alınmasına büyük özen göstermektedir.

ÇİMBETON’a yukarıda tanımlanan ticari iş ve işlemler kapsamında size ait olmayan üçüncü kişilerin kişisel verilerini emanet ederken de, sadece gereken kadar bilginin, bilmesi gereken kişilerle sınırlı olacak şekilde paylaşılması, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi, gerekli hallerde açık rızalarının alınması ve ilgili mevzuata uygun davranılması hususlarında gerekli özen ve hassasiyeti göstereceğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında

- kendinizle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
- işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,
- Kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
- yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarılabileceğini öğrenebilir,
- Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve
- kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığınız zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak, bu kapsamdaki taleplerinizi iletmek ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan hususlarda daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle cimbeton@hs01.kep.tr adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Taleplerinizin değerlendirmeye alınabilmesi için başvurunuzda aşağıdakilerin tam ve eksiksiz olması ilgili mevzuat uyarınca zorunlu tutulmuştur:

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu

Taleplerinizin sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeyi unutmayınız. Size en makul sürede ve her durumda başvurunuzun bize tebliğ edildiği veya ulaştığı tarihten itibaren en fazla 30 (otuz) gün içinde dönüş yapılacaktır. Talebinizin karşılanması için gerçekleştirecek işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ilgili mevzuatın izin verdiği bir ücret alınabileceğini hatırlatmak isteriz.

IWC Aquatimer Replica IWC Big Pilot Replica IWC Ingenieur Replica IWC Portofino Replica IWC Da Vinci Replica Replica Watches